utorak, 27. ožujka 2012.


Na osnovu člana 14. Zakona o političkim organizacijama (Sl.list SR BiH br. 27/91), zakon preuzet i primjenjuje se u Federaciji BiH i Bosni i Hercegovini, KOMUNISTIČKA PARTIJA na svojoj osnivačkoj  skupstini  održanoj u Sarajevu dana 21.02.2012.g., donosi

                              STATUT KOMUNISTIČKE PARTIJE

UVOD

Član 1.

KOMUNISTIČKA PARTIJA (u daljem tekstu: KP) je jedinstvena politička organizacija koja djeluje na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine na osnovama Programa KP, a u skladu sa Statutom KP.


OPĆE ODREDBE

Član 2.

Statutom KOMUNISTIČKE PARTIJE (u daljem tekstu: Statut) se utvrđuju: ciljevi KOMUNISTIČKE PARTIJE i način njihovog ostvarivanja; naziv i sjedište organizacije; unutrašnja organizacija; uslovi za učlanjivanje i prestanak članstva, prava, obaveze i odgovornosti članova; organi i njihova prava, obaveze i odgovornosti, zastupanje i predstavljanje; način sticanja, korištenja i raspoređivanja sredstava; način donošenja odluke o prestanku rada; koordiniranje i učešće KP u vlasti, kao i druga pitanja od značaja za članstvo i djelovanje KP.

Član 3.

Ciljevi i zadaci KP su:
-  izgradnja BiH kao demokratske države ravnopravnih naroda Bošnjaka, Hrvata, Srba i svih ostalih građana koji u njoj žive;
- afirmacija suvereniteta, teritorijalnog integriteta i političke nezavisnosti Bosne i Hercegovine u skladu sa međunarodnim pravom;
-  uvažavanje, poštovanje i ostvarivanje temeljnih prava i sloboda čovjeka i građanina, u skladu sa međunarodnim konvencijama, neovisno o njegovom pogledu na svijet, vjerskoj, nacionalnoj i polnoj pripadnosti, te političkom uvjerenju;
-  izgradnja Bosne i Hercegovine kao socijalne, pravne i sekularne države sa punim
vjerskim slobodama.

Član 4.

Komunistička partija ima svojstvo pravnog lica.
Komunističku partiju,u javnom i politickom zivotu, predstavlja i zastupa predsjednik Komunističke partije u skladu sa programom,ovim statutom i pozitivnim propisima BIH.
Predsjednik Komunističke partije moze ovlastiti druge osobe da zastupaju i predstavljaju Komunističku partiju u skladu sa ovim statutom.Član 5.

KP  ima svoj znak, zastavu i pečat.
Znak je zvijezda petokraka crvene boje unutar koje se nalazi srp i čekić zlatne boje.
Zastava je pravougaonog oblika u omjeru 1:2 crvene boje sa znakom partije u lijevom gornjem uglu ispod koga je punim nazivom ispisano KOMUNISTIČKA PARTIJA.
Pečat je okruglog oblika, prečnika 3 cm, sa znakom KP u sredini, oko koga je latinicom i ćirilicom ili ćirilicom i latinicom ispisano KomunističkaPartija.  


Član 6.

Puni naziv partije glasi: KOMUNISTIČKA PARTIJA.
Sjedište KP je u Sarajevu, ulica Alije Imamovića 44.

Član 7.

Članom KP može postati punoljetna osoba koja prihvata Program KP i izrazi spremnost da ispuni obaveze utvrđene ovim Statutom, a nije član druge političke organizacije.
Članstvo u  KP teče od dana upisa u evidencije članstva općinske i interesne organizacije na osnovu potpisane pristupnice.

Član 8.

Član KP ima slijedeća prava:
 - da učestvuje u kreiranju i ostvarivanju politike KP;
 - da bira i da bude biran u organe KP;
 - da bude kandidat za predstavničke i izvršne organe vlasti;
  - da pokreće inicijative za rad KP i njegovih organa;
 - da se i sam kandiduje za izbore u postupku kandidovanja;
 - da bude informiran o svim pitanjima i aktivnostima organa KP;
 - da javno iskazuje svoje mišljenje.

Član 9.

Član KP  ima slijedeće dužnosti:
 - da se pridržava Statuta KP;
 - da se zalaže i aktivno radi na ostvarivanju programskih ciljeva KP
 - da čuva i jača ugled KP;
 - da se teorijski i praktično osposobljava za političko djelovanje;
 - da provodi odluke organizacija i organa KP;
 - da inicira i učestvuje u aktivnostima KP i pridobija nove članove KP;
 - da redovno plaća članarinu.

Član 10.

Članstvo u KP prestaje:
 - istupanjem člana iz KP;
 - brisanjem iz evidencije članstva KP.Član 11.

Član KP briše se iz evidencije ako krši Program ili Statut KP ili svojim ponašanjem teško narušava ugled KP, ako se kandiduje na listi druge političke partije ili kao nezavisan kandidat, odnosno ako nakon izbora bude izabran u zakonodavne i izvršne organe vlasti kao kandidat druge partije ili nezavisni kandidat. Tom članu automatski prestaje mandat bez prava žalbe u KP.
Odluku o brisanju iz evidencije donosi  odbor organizacije kojoj član pripada po mjestu boravka, većinom glasova od ukupnog broja članova.
Odluka o brisanju iz evidencije dostavlja se članu u pismenom obliku sa obrazloženjem.
Član se u roku od 15 dana može žaliti Glavnom odboru KP.
Odluka Glavnog odbora je konačna.

Član 12.

Odluku o brisanju iz evidencije za predsjednika, potpredsjednika, sekretara, članove Predsjedništva i  članove Glavnog odbora KP donosi Glavni odbor.
Glavni odbor KP u slučaju brisanja iz evidencije predsjednika, potpredsjednika, sekretara, članova Predsjedništva i članova Glavnog odbora imenuje vršioca dožnosti na upražnjenu funkciju do održavanja narednog redovnog Kongresa KP
Član može, u roku od 15 dana od dana prijema odluke o brisanju iz evidencije, podnijeti  žalbu Kongresu KP. Odluka Kongresa KP  je konačna.
Odluku o brisanju članova nižih organa donosi pripadajući organ,a član može u roku od 15 dana od dana prijema odluke o brisanju iz evidencije podnijeti žalbu Glavnom odboru. Odluka Glavnog odbora je konačna.


ODNOSI U KP

Član 13.

Odnosi članstva, organizacija i organa KP izgrađuju se na principima međusobnog uvažavanja, poštovanja i  tolerancije.
Demokratski princip je osnovno načelo za utvrđivanje  politike KP i djelovanje organizacija, organa i tijela KP.
Sve funkcije u KP jednako su dostupne ženama i muškarcima. Ukupna kadrovska politika u KP baziraće se na punoj afirmaciji uključivanja predstavnika sindikata i radnika.
U cilju informiranosti i demokratske komunikacije unutar KP, članovi imaju pravo da pokreću incijative i postavljaju pitanja organima i nosiocima funkcija u KP na koje moraju dobiti odgovor u roku od 30 dana.

Član 14.

U KP je dozvoljeno pravo na javno iskazivanje manjinskog mišljenja, ukoliko ono nije u suprotnosti sa ciljevima i programskim zadacima KP.

Član 15.

U aktivnostima KP, na svim nivoima organiziranja i oblicima djelovanja, mogu učestvovati i simpatizeri KP bez prava odlučivanja.
Općinski odbori KP su obavezni da najmanje jednom godišnje organiziraju javne skupove članova i simpatizera KP u cilju unaprjeđenja djelovanja.

NACIN  OBAVJEŠTAVANJA JAVNOSTI O RADU KP I STICANJU SRETSTAVA

Član 16.

Rad organizacija i organa KP je javan.
Javnost rada i djelovanja članstva, organizacija, organa i KP u cjelini osigurava se organiziranjem javnih skupova, tribina, okruglih stolova, putem sredstava javnog informiranja i na druge načine.
Javno djelovanje osigurava se i na sastancima organizacija i organa KP otvorenim za javnost, konferencijama za novinare, izjavama i saopćenjima za javnost.
Organizacije i organi KP mogu raspravljati i odlučivati bez prisustva javnosti o unutarpartijskim pitanjima.


ORGANIZACIONA STRUKTURA I ORGANI KP

Član 17.

KP se organizira na teritorijalnom i interesnom principu:
 - Kantonalne/regionalne organizacije KP;
 - Gradske organizacije KP;
 - Općinske organizacije KP;
 - Mjesne organizacije KP;
 - Interesne organizacije KP.

Član 18.

U mjesnim područjima, općinama, gradovima i kantonima/regijama gdje nisu formirane organizacije KP djeluju povjerenici KP.
U sklopu teritorijalne organizacije KP mogu se na nivou općine, grada, kantona-regije i KP organizirati interesni oblici povezivanja članstva KP, koji okupljaju članove koji djeluju u određenim oblastima političkog i društvenog života.
Odluku o osnivanju interesnih oblika organiziranja, kojom se uređuje njihova organizacija, prava i obaveze, donose odbori na odgovarajućem nivou organizovanja KP.

Član 19.

U KP djeluje posebna organizacija mladih članova i simpatizera KP.Glavni odbor KP donosi odluku o organiziranju Organizacija mladih KP.Organizacija mladih KP odlukom bliže uređuje način svoga  organiziranja i djelovanja.

Član 20.

U KP djeluje posebna organizacija žena – članica i simpatizerki KP. Glavni odbor KP donosi odluku o organiziranju Organizacije žena KP.Organizacija žena KP odlukom bliže uređuje način svoga organiziranja i djelovanja.


Član 21.

KP kao jedinstvena politička organizacija obuhvata cjelokupno članstvo i sve organizacijske oblike KP na području Bosne i Hercegovine.
KP  u pravnom prometu djeluje kao jedna pravna osoba.

Član 22.

Organi KP su:
 - Kongres,
 - Glavni odbor,
 - Nadzorni odbor,
 - Predsjedništvo,
 - Predsjednik.

Član 23.

Struktura organa KP na svim nivoima organizovanja treba obavezno da odgovara teritorijalnoj, socijalnoj, nacionalnoj, spolnoj i starosnoj zastupljenosti članstva na nivou organizovanja za koji se ti organi biraju.

NACIN DONOSENJA STATUTA

Član 24.

Statut KP donosi osnivačka skupština natpolovičnom većinom glasova osnivača na samoj skupštiniKONGRES KP

Član 25.

Kongres je najviši organ odlučivanja u KP.
Kongres sačinjavaju delegati koji su izabrani u općinskim i interesnim organizacijama KP, članovi Glavnog odbora KP i Predsjedništva KP.
Izbor delegata se vrši prema odluci Glavnog odbora KP, po osnovu registriranog broja članova općinskih i interesnih organizacija i izbornih rezultata na općinskom, kantonalnom-regionalnom nivou, nivou entiteta i na nivou države Bosne i Hercegovine.
Na Kongresu učestvuju, ali bez prava odlučivanja članovi KP koji su  članovi Predsjedništva BiH, poslanici u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, Parlamentu Federacije BiH, Narodnoj skupštini Republike Srpske, članovi  Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, članovi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, članovi Vlade Republike Srpske, članovi Nadzornog odbora, članovi Sekretarijata KP, predsjednici odnosno predstavnici savjeta, predsjednici odnosno predstavnici općinskih organizacija i predsjednici odnosno predstavnici interesnih organizacija i drugi koje svojom odlukom pozove Glavni Odbor.

Član 26

Kongres KP se održava svake 4 (cetiri) godine, a obavezno nakon obavljenih opštih/lokalnih izbora,odnosno najkasnije 180 dana nakon objave konačnih izbornih rezultata.
Odluku o održavanju Kongresa donosi Glavni odbor.
Odlukom se određuje prijedlog dnevnog reda Kongresa, način izbora i broj delegata Kongresa.
Kongres saziva,otvara i rukovodi njegovim radom, do izbora radnog predsjedništva, predsjednik KP.

Član 27.

Kongres vrši provjeru legitimacije delegata putem Verifikacione komisije, obavlja izbor radnog predsjedništva i donosi Poslovnik Kongresa KP
Kongres punovažno odlučuje ako je prisutno najmanje dvije trećine delegata Kongresa.
Kongres donosi  odluke nadpolovičnom većinom ukupnog broja delegata Kongresa.
Kongres dvotrećinskom većinom ukupnog  broja delegata Kongresa, donosi i mijenja Program i Statut KP, odluku o prestanku rada KP i odluku o udruživanju sa drugim političkim organizacijama.

Član 28.

Kongres je nadležan da:
 - mijenja Statut i Program KP
 - donosi odluke o prijedlozima upućenim Kongresu;
odlučuje o usvajanju izvještaja o radu Glavnog odbora, Nadzornog odbora i Predsjedništva KP izmedju dva Kongresa;
- bira Glavni odbor, članove Nadzornog obora, Predsjedništvo, predsjednika i potpredsjednike;
- odlučuje o udruživanju sa drugim političkim organizacijama;
- odlučuje o prestanku rada KP nakon provedenog referenduma članstva KP;
- odlučuje o raspodjeli imovine u slučaju prestanka rada  KP;
-odlučuje o povjerenju predsjedniku, potpredsjednicima i članovima Predsjedništva,  te o raspuštanju Predsjedništva KP, Nadzornog odbora KP i Glavnog odbora KP
 - odlučuje o statutarnim prigovorima članova na odluke donesene između dva kongresa;
donosi poslovnik o radu Kongresa KP
 - razmatra druga pitanja vezana za djelovanje KP.

Član 29.

Izbor članova Glavnog odbora i Nadzornog odbora KP, Predsjedništva KP, predsjednika KP i  potpredsjednika KP vrši se tajnim glasanjem  između više kandidata na prijedlog Glavnog odbora KP, a na osnovu prethodnih konsultacija i prijedloga Predsjedništva KP, kantonalnih/regionalnih, gradskih, općinskih, interesnih i mjesnih organizacija KP.
Za članove Glavnog i Nadzornog odbora KP izabrani su oni kandidati koji su dobili najveći broj glasova u skladu sa Poslovnikom.
Na funkciju predsjednika KP niko ne može biti izabran više od dva puta uzastopno.

VANREDNI KONGRES KP

Član 30.

Vanredni kongres KP saziva se kada Glavni odbor KP ocijeni da je to neophodno zbog izuzetnosti prilika u državi Bosni i Hercegovini ili u KP.
Odluku o održavanju Vanrednog kongresa KP donosi Glavni odbor.
Vanredni kongres KP saziva predsjednik KP.
Predsjednik KP je dužan sazvati Vanredni kongres KP i kada to od njega zatraži najmanje /15/petnaest općinskih odbora KP iz najmanje tri različite kantonalne/regionalne organizacije KP
Ako predsjednik KP ne postupi prema zahtjevima iz stava 1. i 4. ovog člana u roku od mjesec dana od prijema zahtjeva, Kongres KP može sazvati organ koji je to tražio.
Vanredni Kongres KP u vanrednim prilikama može vršiti izmjene i dopune organa stranke.
U slučaju iz stava 4.5.i 6. delegati se biraju u skladu sa Statutom i Odlukom o izboru delegata redovnog Kongresa KP.

Član 31.

Vanredni kongres KP mora se sazvati tri nedjelje prije njegovog održavanja.
Prijedlozi odluka i drugih dokumenata za Vanredni kongres KP dostavljaju se delegatima najmanje pet dana prije održavanja kongresa.
Vanredni kongres KP radi po proceduri  redovnog  kongresa.

GLAVNI ODBOR KP

Član 32.

Glavni odbor KP je najviši organ  KP između dva kongresa.
Glavni odbor KP ima 31 člana koje bira Kongres KP.
Prilikom izbora članova Glavnog odbora KP vodi se računa o teritorijalnoj, nacionalnoj, socijalnoj, polnoj i starosnoj zastupljenosti članova KP.
Kongres KP bira trideset i jednog/31 člana/ Glavnog odbora. Članovi Glavnog odbora su po funkciji predsjednici Kantonalnih/Regionalnih organizacija, kao i predsjednici interesnih oreganizacija na nivou KP. Ostali članovi Glavnog odbora se popunjavaju izborom na Glavnom odboru vodeći računa o teritorijalnoj/nacionalnoj/spolnoj i starosnoj zastupljenosti. Na prijedlog Predsjedništva KP.
Članovi Glavnog odbora KP biraju se na period od cetiri godine.
Glavni odbor KP može između dva Kongresa vršiti izmjene svog sastava najviše do 20% članova, u slučaju prestanka članstva ili iz drugih razloga , kao i izabrati još dva potpredsjednika KP.
Glavni odbor KP može između dva kongresa donijeti odluku o povećanju broja članova Glavnog odbora KP do 20%. Izbor novih članova Glavnog odbora KP i još dva potpredsjednika KP  vrši Glavni odbor KP na prijedlog Predsjedništva KP.

Član 33.

Rukovodstvo Glavnog odbora čine:
 - Predsjednik Glavnog odbora
 - Potpredsjednici Glavnog odbora
 - Generalni sekretar KP
 - Dnevni red Glavnog odbora utvrđuje Rukovodstvo Glavnog odbora.
 - Predsjednik KP i Predsjednik Glavnog odbora ne mogu istovremeno biti pripadnici istog naroda
 - Radom Glavnog odbora KP rukovodi Predsjednik Glavnog odbora KP.
- Predsjednika Glavnog odbora KP, tri potpredsjednika Glavnog odbora KP i Generalnog sekretara bira Glavni odbor KP na period od  četiri godine.

Član 34.

Glavni odbor KP:
- utvrđuje prijedlog Programa i Statuta KP;
- utvrđuje prijedloge kongresnih dokumenata;
-utvrđuje političke stavove KP o političkim, ekonomskim i socijalnim pitanjima vezanim za rad KP;
- na prijedlog Predsjedništva utvrđuje kriterije za izbor kandidata za sve organe KP;
- utvrđuje liste kandidata za organe KP koje bira Kongres;
- na prijedlog Predsjedništva  donosi izborni program i odluku o kandidatima za Skupštinu BiH, Predsjedništvo BiH, Parlament Federacije i Narodnu skupštinu Republike Srpske;
-analizira izbornu aktivnost i rezultate izbora;
- bira i razrješava  sekretara KP;
- bira i razrješava članove Sekretarijata KP;
- daje tumačenje Statuta KP;
- donosi odluku o pokretanju postupka nepovjerenja predsjedniku, potpredsjednicima, generalnom sekretaru i članovima predsjedništva KP;
- donosi odluke i opće akte određene ovim Statutom;
- donosi odluku o osnivanju teritorijalnih, odnosno, interesnih organizacija KP u skladu sa ovim Statutom;
- donosi, u vanrednim prilikama, akt statutarnog važenja kojim se utvrđuje organizacija i djelatnost KP do prestanka vanrednih prilika;
- na prijedlog Predsjedništva donosi odluke o stvaranju koalicije sa drugim strankama demokratske orijentacije;
- donosi odluke o članstvu KP u međunarodnim asocijacijama;
- u slučajevima bitnih razlika u ocjenama i stavovima može pokrenuti postupak za izglasavanje nepovjerenja predsjedniku, potpredsjednicima, Generalnom sekretaru, kao i Predsjedništvu KP na Kongresu KP;
- utvrđuje politiku upravljanja imovinom KP;
- razmatra informaciju Nadzornog odbora KP o finacijskom poslovanju KP,
-odlučuje o formiranju preduzeća ili drugih oblika za obavljanje privrednih ili drugih djelatnosti;
- formira i imenuje Komisiju za statut i Komisiju za program KP i druge svoje savjete, odjele i komisije u skladu sa potrebama KP, a njihov broj i način rada regulira posebnim aktom;
- brine o politici informiranja unutar KP;
- odlučuje i o drugim pitanjima iz života i rada KP koja Statutom ili drugim aktima nisu stavljena u nadležnost drugim organima KP;
- donosi Poslovnik o svom radu,
- obrazuje stalna i povremena radna tijela Glavnog odbora KP i utvrđuje njihov sastav i nadležnosti.,
-donosi statutarne odluke koje se odnose na odrđene izmjene i dopune statuta koje bitno utiču na rad KP između dva kongresa,
 Glavni odbor obavezno 30 dana nakon opštih i lokalnih izbora analizira izborne rezultate i donosi Odluku o potrebi sazivanja Kongresa kao i provodjenje unutar stranačkih izbora.

Član 35.

Na sjednice Glavnog odbora KP pozivaju se predsjednici klubova zastupnika KP u Parlamentarnoj skupštini BiH, Parlamentu FBiH, Narodnoj skupštini RS, i članovi Nadzornog odbora i Sekreterijata KP.

Član 36.

Sjednice Glavnog odbora KP održavaju se najmanje jednom u tri mjeseca. Saziva ih predsjednik Glavnog odbora KP, a u slučaju njegove spriječenosti jedan od potpredsjednika Glavnog odbora KP. Na zahtjev  Predsjedništva KP, Nadzornog odbora KP ili dvadeset članova Glavnog odbora KP, predsjednik Glavnog odbora KP je dužan sazvati sjednicu Glavnog odbora KP i na dnevni red staviti pitanja koja su podnositelji zahtjeva tražili.
Ukoliko predsjednik Glavnog odbora KP ne sazove sjednicu u roku od 7 dana, sjednicu saziva ovlašteni predstavnik podnositelja zahtjeva, koji predlaže dnevni red i predsjedava sjednicom.

Član 37.

Glavni odbor KP punovažno odlučuje ako sjednici prisustvuje nadpolovična većina ukupnog broja članova Glavnog Odbora, a odluke donosi natpolovičnom većinom prisutnih članova.

Član 38.

Ukoliko pojedini članovi Glavon odbora ne izvršavaju svoje obaveze i postavljene zadatke u skladu sa Poslovnikom o radu, ili tri puta uzastono neopravdano izostanu sa sjednice Glavnog odbora, Glavni odbor će donijeti odluku o zamjeni i izboru novih članova Glavnog odbora na prijedlog  Predsjedništva KP.

NADZORNI ODBOR KP

Član 39.

Nadzorni odbor KP broji 3 člana koje bira kongres KP na period od 4 godine, sa mogućnosti obnavljanja mandata za još dvije godine.
Nadzorni odbor KP na prvoj konstituirajućoj sjednici bira predsjednika i zamjenika predsjednika/predsjednice Nadzornog odbora KP.
Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi ni jednog drugog organa KP.
Odluke Nadzornog odbora KP su obavezne za organe na koje se odluke odnose.
Način rada Nadzornog odbora KP se bliže uređuje poslovnikom o radu Nadzornog odbora, koji donosi sam Nadzorni odbor.
Odredbe ovog člana primjenjuju se na Nadzorne odbore svih nivoa organizovanja KP.
Nadzorni odbor KP:
- ocjenjuje zakonitost rada organa KP i nadzire finansijsko poslovanje KP,
-  ocjenjuje statutarnost odluka i drugih akata organa KP,
-  učestvuje u pripremi izmjena i dopuna statuta KP 
Izvještaji o radu Nadzornog odbora KP se najmanje jednom godišnje upućuju na razmatranje Glavnom odboru KP i Predsjedništvu KP te prvom narednom Kongresu KP.
Odluke Nadzornog odbora su konačne.
Nadzorni odbori kantonalnih i općinskih organizacija KP biraju se na izbornim konferencijama kantonalnih i općinskih organizacija KP.

PREDSJEDNIŠTVO  KP

Član 40.

Predsjedništvo KP je izvršno-politički organ KP.
Članovi Predsjedništva KP su: predsjednik KP, četiri potpredsjednika KP, Generalni sekretar KP i 5 članova koje bira Kongres KP, vodeći računa o teritorijalnoj, nacionalnoj, socijalnoj, starosnoj i spolnoj zastupljenosti.
Ukoliko se izborom članova Predsjedništva KP ne osigura odgovarajuća teritorijalna, nacionalna, socijalna, starosna i spolna zastupljenost, Glavni odbor može povećati broj članova Predsjedništva KP do tri člana u cilju osiguranja odgovarajuće zastupljenosti.
Predsjednik Glavnog odbora KP, Predsjednik Nadzornog odbora KP, Predsjednici interesnih organizacija KP prisustvuju i učestvuju u radu Predsjedništva KP, bez prava glasa.
Predsjednik KP je po funkciji predsjednik Predsjedništva KP.
Članovi predsjedništva KP zadužuju se za određena područja rada.Član 41.

Radi usklađenog funkcionisanja organa KP članovi Predsjedništva prisustvuju sjednicama Glavnog odbora sa pravom odlučivanja.

Član 42.

Predsjedništvo KP :
-         upravlja KP između dvije sjednice Glavnog odbora KP;
-         donosi odluke, zauzima stavove o aktuelnim političkim i drugim pitanjima;
-         u hitnim slučajevima može donositi odluke iz nadležnosti Glavnog odbora koje je dužan
podnijeti na odobrenje na prvoj narednoj sjedniciGlavnog odbora KP;
-         raspravlja o potrebi izmjena Programa i Statuta KP i utvrđuje njihov nacrt;
-         donosi odluke i opće akte određene ovim Statutom;
-         brine o informiranju unutar KP i donosi odluku o pokretanju internog glasila;
-         donosi odluke o provođenju politike upravljanja imovinom KP;
-         donosi poslovnik o radu;
-         donosi pravilnik o kriterijima i načinu kandidovanja za izbore;
-         imenuje izborni štab;
-         analizira provođenje izbornih ciljeva i izborne strategije KP;
-         donosi pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Sekretarijata;
-         koordinira rad kluba poslanika KP i nosilaca funkcija u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti
BiH, Federacije BiH i Republike Srpske u cilju ostvarivanja politike KP, uz učešće predstavnika kantonalnih/regionalnih odbora KP;
-         donosi odluke koje nisu u nadležnosti drugih organa KP;
-         formira svoja radna tijela u skladu sa Poslovnikom;
-         brine o kadrovskoj politici,
-         predlaže i vodi finansijsku politiku,
-         obavlja i ostale poslove u skladu sa Statutom.

Član 43.

Predsjedništvo KP može donijeti odluku o raspuštanju općinskih, gradskih, kantonalnih/regionalnih, mjesnih i interesnih organizacija KP u slučajevima:
- prestanka njihovog rada zbog čega se ne ostvaruju programski i politički ciljevi KP;
- djelovanja koje je suprotno osnovnim političkim i programskim ciljevima KP.

Članovi raspuštene organizacije imaju pravo žalbe Glavnom odboru KP čija je odluka konačna.
Ako pojedini organi organizacijskih oblika KP ne ostvaruju programske i političke ciljeve, Predsjedništvo KP može raspustiti takav organ, te inicirati sazivanje ili sazvati konferenciju radi izbora novog organa.
Do izbora novih organa Predsjedništvo KP imenuje povjerenika koji je dužan u roku od trideset dana organizirati konferenciju.

Član 44.

Sjednice Predsjedništva KP održavaju se u pravilu jednom mjesečno, a saziva ih Predsjednik KP. U slučaju nesazivanja, odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika KP sjednicu saziva jedan od potpredsjednika, na način utvrđen Poslovnikom.
Predsjedništvo KP najmanje jednom godišnje podnosi izvještaj o svom radu Glavnom odboru KP.
Ukoliko članovi Predsjedništva ne izvršavaju svoje obaveze i postavljene zadatke u skladu sa Poslovnikom, ili tri puta uzastopno neopravda izostanu sa sjednice Predsjedništva, Glavni Odbor će donijeti odluku o zamjeni i izboru novih članova Predsjedništva na prijedlog Predsjedništva KP.

Član 45

Predsjednika KP bira Kongres KP.
Predsjednik KP upravlja KP između dvije sjednice Predsjedništva KP.
Predsjednik KP se bira na period od cetri godine, a može biti izabran dva puta uzastopno.
Kandidate za predsjednika KP predlaže Glavni odbor.
Za predsjednika KP izabran je kandidat koji dobije natpolovičnu većinu glasova.
Ako nijedan kandidat ne dobije potrebnu većinu, izbor se ponavlja između dvojice kandidata koji su dobili najviše glasova. Izabran je kandidat koji u drugom krugu glasanja dobije više glasova.
U slučaju odsutnosti, Predsjednika KP zamjenjuje jedan od potpredsjednika KP koga ovlasti Predsjedništvo KP.
Po isteku mandata predsjednika KP iz stava 3. ovog člana, na dužnost predsjednika bira se kandidat iz reda drugog naroda (Srbin, Hrvat, Bošnjak, ostali).

Član 46.

Predsjednik KP:

- predstavlja i zastupa KP u javnom, političkom životu i pravnom prometu, u skladu sa zakonima, Statutom i Programom KP;
- osigurava jedinstvo djelovanja svih organa KP;
- saziva Kongres na osnovu Statuta;
- rukovodi Predsjedništvom KP;
- obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom KP.
- u hitnim slučajevima u konsultaciji sa potpredsjednicima KP može    donositi odluke iz nadležnosti Predsjedništva KP,s obavezom da na prvoj narednoj sjenici Predsjedništva KP verifikuje te odluke,

Član 47.

Predsjednik KP može prije isteka mandata podnijeti ostavku uz obrazloženje.
U slučaju ostavke predsjednika KP ili ukoliko predsjednik KP bude višom silom spriječen da obavlja svoju funkciju, Glavni odbor KP određuje jednog od potpredsjednika KP za vršioca dužnosti predsjednika KP.
Ako predsjednik KP bude izabran za člana Predsjedništva BiH,Predsjednika ministarskog vijeća BiH ili Predsjednika vlade FbiH, predsjednik KP prenosi svoja ovlaštenja na jednog od potpredsjednika o čemu odluku donosi Glavni odbor.
Predsjednik KP i dalje ostaje član Predsjedništva.Ukoliko po isteku mandata na funkciju  za koju je biran i dalje traje mandat predsjednika KP,Glavni odbor mu svojom odlukom vraća ovlaštenja koja je prenio na potpredsjednika.

Član 48

Na prijedlog Glavnog odbora KP ili jedne trećine delegata Kongresa KP može se na Kongresu KP pokrenuti pitanje povjerenja predsjedniku KP.
Glasanje o povjerenju može tražiti i sam predsjednik KP. Odluka o izglasavanju nepovjerenja je donesena ako je za nju glasala većina od prisutnih delegata Kongresa KP.
Ako se izglasa nepovjerenje predsjedniku KP, prestaje mu mandat u trenutku izglasavanja nepovjerenja.
Ako Kongres KP ne prihvati prijedlog za izglasavanje nepovjerenja, a prijedlog je podnio Glavni odbor KP, Kongres KP može donijeti odluku o raspuštanju Glavnog odbora KP, nakon čega se pristupa izboru novog Glavnog odbora KP. 


POTPREDSJEDNICI KP

Član 49.

KP ima četiri potpredsjednika KP i koje  bira Kongres KP na period od  cetri  godine. Potpredsjednici KP ne mogu biti iz reda istog konstutivnog naroda.
Za potpredsjednika KP izabraće se kandidat koji dobije natpolovičnu većinu glasova prisutnih delegata Kongresa. Ako ni jedan kandidat ne dobije potrebnu većinu, izbor se ponavlja između dvojice kandidata koji su dobili najviše glasova. Izabran je kandidat koji u drugom krugu glasanja dobije više glasova.
Potpredsjednici KP se zadužuju za pojedina područja ostvarivanja programske orijentacije KP. 
GENERALNI SEKRETAR KP

Član 50.

Generalnog sekretara KP bira Glavni odbor KP, na period od 4 (cetiri) godine sa mogućnošću ponovnog izbora.
Generalni sekretar KP rukovodi sekretarijatom, brine o organizaciji rada i stručnom i operativnom izvršavanju poslova i zdataka KP.
Generalni sekretar se posebno stara o organizacionom jačanju i osposobljavanju organizacija KP.
Sekretarijat KP.

Član 51.

Sekretarijat KP je izvršno i stručno-operativno Tijelo Glavnog odbora, Predsjedništva KP i Predsjednika/Predsjednice KP.
Sekretarijat je odgovoran za provođenje stavova Glavnog odbora i Predsjedništva KP.
Radom Sekretarijata KP, radom uposlenih  u KP, u radno-pravnom smislu  rukovodi generalni sekretar KP.


Član 52.

Sekretarijat KP čine generalni sekretar  KP i sekretari zaduženi za pojedina područja rada. Sekretari su zaduženi za pojedina područja rada, a posebno za:
međunarodne odnose,
- odnose sa medijima,
- marketing,
tehničko servisiranje interesnih organizacija na nivou KP,
tehničko servisiranje zastupnika KP u organima vlasti na nivou BIH
analitiku
financijsko poslovanje.

Odluku o broju članova Sekretarijata KP, kao i djelokrugu njihovog rada, na prijedlog generalnog sekretara KP, donosi Predsjedništvo KP.
Članovi/članice Sekretarijata KP mogu dužnosti obavljati profesionalno, o čemu odluku donosi Predsjedništvo KP.

Član 53.

Nadležnosti, način rada, područje rada Sekretarijata KP i generelnog sekretara KP je propisan Poslovnokom o radu koji donosi Glavni odbor na prijedlog Predsjedništva KP.


KANTONALNA/REGIONALNA ORGANIZACIJA KP

Član 54.

Područje kantonalne/regionalne organizacije KP odgovara, u pravilu, teritorijalnom ustroju Federacije BiH, odnosno, Republike Srpske .
Za Distrikt Brčko organizira se posebna kantonalna/regionalna organizacija KP
Kantonalna/regionalna organizacija KP osniva se odlukom Glavnog odbora KP.Član 55.

Organi kantonalne/regonalne organizacije KP su:
- Konferencija kantonalne/regionalne organizacije;
- Kantonalni/regionalni odbor;
- Predsjedništvo.

Član 56.

Konferenciju kantonalne/regionalne organizacije sačinjavaju delegati koji su izabrani u općinskim organizacijama na predstavničkom načelu, razmjerno broju članova općinskih organizacija, s tim  da svaka općinska organizacija mora biti zastupljena s najmanje dva člana.
Izborna Konferencija održava se u pravilu svake dvije godine, a obavezno nakon izbora za predstavničko tijelo kantona/regije.
Odluku o sazivanju Konferencije donosi kantonalni/regionalni odbor KP, a može se sazvati i na inicijativu trećine općinskih organizacija.

Član 57.

Kantonalna/regionalna Konferencija KP:
- bira na četiri godine članove kantonalnog/regionalnog odbora, predsjednika,  potpredsjednike i članove predsjedništva ;
-  donosi Poslovnik o radu;
- donosi Program rada.
- donosi programske smjernice u skladu sa Programskom deklaracijom KP.

Član 58.

Odlukom o oragnizovanju kantonalne/regionalne i intersne organizacije detaljno se utvrdjuju odnosi,nadležnosti i rad njihovih organa u skladu sa ovim Statutom.
KANTONALNI/REGIONALNI ODBOR KP

Član 59.

Kantonalni/Regionalni odbor je najveći organ KP na nivou Kantona/Regije izmedju dvije Konferencije.
Kantonalni/Regionalni odbor:
- provodi Program i Statut KP i odluke organa KP;
- podstiče i koordinira aktivnost i saradnju općinskih i gradskih organizacija;
- predlaže kandidate za organe KP i za zastupnike KP u Parlamentarnoj      skupštini BiH, Parlamentu  Federacije BiH, Narodnoj skupštini Republike Srpske;
- utvrđuje kandidate KP za kantonalnu skupštinu;
- zauzima političke stavove KP o pitanjima iz nadležnosti kantona/regije;
- donosi odluku o organiziranju kantonalne/regionalne organizacije;
- donosi Poslovnik o radu;
- donosi i druge odluke bitne za rad Kantonalno/Regionalne organizacije.

Član 60.

U cilju osiguranja jedinstvenog djelovanja KP, kantonalni/regionalni odbor je dužan da svoje političke stavove i zaključke temelji na Programu i Statutu KP i stavovima Glavnog odbora KP.
Kantonalni/regionalni odbor pri utvrđivanju svojih stavova, donošenju političkih odluka i zaključaka  obavezan je da uvažava stavove, prijedloge i sugestije općinskih i gradskih odbora KP.
Općinski i gradski odbori KP obavezni su da provode stavove, odluke i zaključke kantonalnog/regionaog odbora, koji se odnose na politička, ekonomska, socijalna i druga pitanja na nivou kantona/regije, odnosno koja su u nadležnosti kantona/regije.

PREDSJEDNIŠTVO KANTONALNE /REGIONALNE ORGANIZACIJE KP

Član 61.

Predsjedništvo kantonalno/regionalne organizacije KP je izvršno  politički organ kantonalno/regionalne organizacije KP i može brojati do 10 članova.Članovi Predsjedništva organizacije KP su po funkciji članovi kantonalnog / regionalnog Odbora KP.
Kantonalnom/regionalnom organizacijom KP izmedju dvije sjednice  kantonalno/regionalnog Odbora rukovodi Predsjedništvo organizacije KP.
Predsjedništvo kantonalne/regionalne  organizacije KP se sastoji od Predsjednika,tri potpredsjednika,sekretara i ostalih članova predsjedništva.
Predsjedništvo kantonalne /regionalne organizacije iz svoje nadležnosti:
- donosi Poslovnik o svom radu,
- vrši pripreme sjednica kantonalno/regionalnog Odbora
- donosi odluke koje nisu u nadležnosti kantonalno/regionalnog Odbora,
- u hitnim slučajevima Predsjedništvo organizacije može donijeti pojedine odluke iz nadležnosti Odbora o čemu na narednoj sjenici Odbora traži verifikaciju te Odluke,
- na sjednice Predsjedništva obavezno se pozivaju predsjednici općinskih i interesnih organizacija,


Član 63.

Predsjednik kantonalne/regionalne organizacije KP je ujedno predsjednik kantonalnog/regionalnog Odbora. Na prijedlog Predsjedništva saziva sjednice kantonalnog/regionalnog Odbora.

Član 64.

Nadležnosti  i način rada Predsjednika, potpredsjednika i sekretara odredjuju se Odlukom o organizovanju kantonalno/regionalne organizacije.


GRADSKA ORGANIZACIJA KP

Član 65

Gradska organizacija KP je oblik organiziranja članova na području grada.
Odluku o osnivanju gradske organizacije KP donosi Glavni odbor na prijedlog kantonalnog/regionalnog odbora ili  generalnog sekretara KP
Član 66.

Organi gradske organizacije KP su: konferencija, gradski odbor, predsjedništvo i predsjednik.

Član 67.

Organiziranje i način djelovanja Gradske organizacije KP Sarajevo utvrdit će se posebnom odlukom Glavnog odbora u skladu sa ustavnim rješenjima za Grad Sarajevo i specifičnostima koje Grad Sarajevo ima kao glavni grad Bosne i Hercegovine i Federacije BiH.

OPĆINSKA ORGANIZACIJA KP

Član 68

Općinska organizacija KP je temeljni oblik povezivanja i organiziranja članova KP.
Članovi KP povezani u općinsku organizaciju KP organiziraju se i djeluju u mjesnim organizacijama KP, odnosno interesnim organizacijama KP osnovanim na području  i u sastavu te organizacije u skladu sa ovim Statutom.
Područje djelovanja općinske organizacije KP odgovara u pravilu administrativnom-teritorijalnom području općine.
Iznimno, tamo gdje nije organizirana općinska organizacija KP članovi KP aktivnosti ostvaruju u najbližoj općinskoj ili gradskoj organizaciji KP.
Općinske organizacije KP u skladu s Programom i Statutom KP djeluju samostalno na svom području.
Odluku o osnivanju općinske organizacije KP donosi Glavni odbor KP

Član 69.

Organi općinske organizacije KP su: konferencija, općinski odbor, predsjedništvo.


Član 70

 Općinska Konferencija je najveći organ općinske organizacije.Općinska Konferencija se održava svake četiri godine obavezno nakon općinskih izbora.
Odluku o sazivanju općinske Konferencije donosi općinski Odbor.
Odlukom o sazivanju Konferenecije utvrdjuje se:
- datum i mjesto održavanja općinske Konferencije,
- sastav i broj delegata,
- način kandidovanja i izbor kandidata,
- način predlaganja kandidata za organe koje bira općinska Konferencija,

Član 71.

Općinska Konferencija donosi:
- Poslovnik o radu općinske Konferencije,
- Odluku o organizovanju općinske organizacije,
- Programske smjernice u  skladu sa programskim deklaracijama KP i Programskim smjernicama svoje kantonalne/regionalne organizacije.
Općinska Konferencija bira:
- članove općinskog Odbora,
- članove Predsjedništva općinske organizacije u čijem sastavu su predsjednik i tri potpredsjednika,
Općinska konferencija bira svoje organe na period od dvije godine.
Konferencija općinske organizacije razmatra i usvaja izvještaj o radu općinske organizacije koji podnosi predsjednik općinske organizacije.

OPĆINSKI ODBOR

Član 72.

Općinski Odbor je najveći organ općinske organizacije izmedju dvije Konferencije.
Članove općinskog Odbora čine članovi Predsjedništva po funkciji  članovi Odbora izabrani na Konferenciji i članovi izabrani u skladu sa Odlukom o oraganizovanju općinske organizacije.
Općinski  Odbor nadležan je da:
-donosi Poslovnik o svom radu,
-provodi Statut i Program KP,
-provodi odluke svih viših organa KP,
-organizira i provodi predizborne i i izborne aktivnosti na svom područiju za zakonodavne organe svih nivoa,
-predlaže kandidate za zakonodavne i izvršne vlasti svih nivoa,
-utvrdjuje listu kandidata za izbor vijećnika u općinsko vijeće svoje općine,
-predlaže kandidate za organe i radna tijela KP,
-donosi odluku o formiranju mjesnih i interesnih organizacija na svoj općini,
-bira sekretara koji je po funkciji član Predsjedništva općinskog Odbora,
-donosi program i operativne planove rada
-donosi i druge odluke bitne za rad Općinske organizacije


PREDSJEDNIŠTVO OPĆINSKE ORGANIZACIJE

Član 73.

Općinskom organizacijom izmedju dvije sjednice općinskog Odbora rukovi Predsjedništvo općinske organizacije.
Predsjedništvo donosi:
-Poslovnik o svom radu,
-Odluke i zaključke vezane za rad i funkcionisanje općinske organizacije koje nisu u isključivoj nadležnosti općinskog Odbora,
-predsjedništvo može u hitnim slučajevima donositi Odluke iz nadležnosti općinskog Odbora,s tim da je dužno na prvoj sjednici tog organa zatražiti verifikaciju istih,
Predsjedništvo obavezno jednom godišnje podnosi izvještaj o svom radu općinskom Odboru.
Broj članova Predsjedništva i detaljniji opis nadležnosti,načinu rada i odgovornosti Predsjednika,potpredsjednika i sekretara utvrdjuje se Odlukom o organizovanju općinske organizacije.

Član 74.

Predsjednik općinske organizacije KP ujedno je i predsjednik općinskog odbora KP.
Predsjednik općinske organizacije KP saziva i vodi sjednice općinskog odbora KP i predsjedništva i brine se o provođenju odluka, te u skladu s ovlaštenjima, predstavlja općinsku organizaciju.


Član 75.

U općinama u kojima ima manje od 15 članova KP može se odlukom predsjedništva kantonalnog odbora KP, imenovati općinski povjerenik, odnosno povjereništvo.
Općinski povjerenik, odnosno povjereništvo ima prava i dužnosti organa općinske organizacije KP.

Član 76.

Mjesna, odnosno interesna organizacija organizirana na području općinske organizacije uskladu sa odlukom općinskog odbora, bira predsjednika i blagajnika a po potrebi i predsjedništvo od 3 do 7 članova koji su odgovorni općinskom odboru KP, odnosno predsjedništvu općinske organizacije KP.
Član 77.

Na izbor, rad i odlučivanje o povjerenju predsjedniku, potpredsjednicima, sekretaru i članovima predsjedništva kantonalne/regionalne, gradske odnosno općinske organizacije shodno će se primjenjivati odredbe ovog Statuta koje se odnose na izbor i odlučivanje o povjerenju Predsjedniku KP, ukoliko ovim Statutom nije drugačije uređeno.

KANDIDIRANJE I UČEŠĆE KP U VLASTI

Kandidiranje

Član 78.

Kandidate KP za zakonodavne, predstavničke i organe izvršne vlasti utvrđuju odbori na odgovarajućem nivou organiziranja KP,  u skladu sa Pravilnikom o načinu predlaganja i opozivu kandidata kojeg donosi Glavni odbor KP.
Pripadnici oba spola moraju biti ravnomjerno raspoređeni na kandidatskim listama.
Funkcija Predsjednika KP, nespojiva je sa obavljanjem funkcija u izvršnoj vlasti na nivou BiH i entiteta.
Funkcija predsjednika, KO, RO, GO i OO nespojiva je sa obavljanjem funkcija u izvršnoj vlasti na nivou kantona i opštine.
Prilikom kandidovanja za izvršne organe vlasti potrebno je voditi računa o teritorijalnoj kao i polnoj i starosnoj zastupljenosti.
U pravilu nosioci funkcija u KP dužni su ići na izborne liste po zahtjevu organa KP.
Postignuti rezultati na izborima su jedan od kriterija pri izboru kandidata za organe stranke.

ZASTUPNICI I NOSIOCI IZVRŠNE VLASTI

Član 79.

Članovi KP u zakonodavnim, predstavničkim i organima izvršne vlasti stvaralački iniciraju aktivnosti i zauzimaju stavove po svim pitanjima, sa stanovišta relevantnih programskih i drugih stavova KP, kao i odgovarajuće rasprave među članstvom organizacije na terenu.
Nosioci javnih funkcija ispred KP dužni su izgrađivati i čuvati vlastiti javni i politički integritet, kao i ugled KP.


Član 80.

Članovi KP koji ostvaruju dodatne prihode po osnovu vršenja zastupničkih i drugih funkcija dužni su izdvajati dio ovih primanja za KP u skladu sa odlukom Glavnog odbora KP.

Član 81.

KP radi usklađivanja svog djelovanja, zauzimanja stavova i vođenja parlamentarne akcije.
Nezavisni zastupnici u zakonodavnom tijelu mogu po sopstvenoj želji biti članovi kluba zastupnika KP o čemu klub zastupnika donosi posebnu odluku.

Član 82.

Članovi kluba zastupnika KP biraju predsjednika i zamjenika predsjednika kluba iz reda zastupnika članova KP.
Predsjednik kluba zastupnika KP rukovodi radom kluba zastupnika i dužan je redovno izvještavati organe odgovarajuće organizacije KP o radu kluba. Organ iz prethodnog stava je dužan razmotriti sva pitanja koja pred njega iznese klub zastupnika KP.
Klub zastupnika KP donosi poslovnik o svom radu.

Član 83.

U radu kluba zastupnika KP učestvuju nosioci izvršne vlasti ispred KP, a po potrebi i predstavnici organa KP.
U cilju provođenja programskih i političkih inicijativa, organ KP, odnosno nosioci izvršne vlasti ispred KP, mogu inicirati sastanak kluba zastupnika KP.IMOVINA, STICANJE, KORIŠTENJE I RASPOLAGANJE SREDSTVIMA KP


Član 84.

Imovinu KP čine nekretnine i pokretne stvari, sredstva na računima, kao i prava kojih je titular KP ili neki od njegovih prethodnika.
Vlasnička ovlaštenja na nekretninama ima samo KP.
Nekretnine se mogu sticati ili otuđivati samo po odluci Glavnog odbora KP.


Član 85.

Finansijska politika KP se zasniva na slijedećim načelima:
- finansijska politika je sastavni dio ukupne politike KP;
- svrha finansijske politike KP je da osigura materijalnu osnovu partijskih akcija i političku suverenost KP, kako u odnosu na pojedince i grupe tako i u odnosu na državu;
- niko nema pravo, ni pojedinac ni organ, da obavlja takve finansijske transakcije koje bi ugrozile nezavisnost KP ili je dovele u poziciju pružanja političkih koncesija;
- u KP se ne mogu kupovati funkcije i položaj, svi su članovi ravnopravni, neovisno o njihovoj privatnoj materijalnoj moći, i pod istim uvjetima su im dostupne sve funkcije u KP.


Član 86.

Komunistička Partija stiče sredstva od članarine, dobrovoljnih priloga, donacija, poklona, zavještanja, budžeta političko-teritorijalnih jedinica, prihoda od imovine i vlastite privredne djelatnosti, kao i iz drugih izvora, u skladu sa zakonom.


Član 87.

Visinu članarine, način prikupljanja, uvjete za oslobađanje od njenog plaćanja, kao i način raspodjele tih sredstava, utvrđuje i uređuje Glavni odbor na prijedlog Predsjedništva KP.
Blagajnik organizacije je dužan da redovno prati ispunjavanje obaveza plaćanja članarine i o tome izvještava rukovodstvo.
Ako član duže od šest mjeseci ne plaća članarinu, a nije oslobođen od njenog plaćanja, blagajnik je dužan dostaviti pismenu opomenu da to učini u roku od 30 dana, uz upozorenje da će se neplaćanje tretirati kao izjava o istupanju iz članstva.


PRESTANAK RADA KOMUNISTIČKE PARTIJE

Clan 88.

Komunistička partija prestaje sa radom, ako to odluči kongres.
Za tu odluku potrebna je dvotrecinska vecina glasova od ukupnog broja clanova kongresa.
U slučaju da se kongres nemoze sastati ,odluku o prestanku rada moze donijeti glavni odbor dvotrećinskom većinom svih clanova tajnim glasanjem.

Clan 89.

Odlukom o prestanku rada Komunističke partije  istodobno se odlucuje i o omovini KP ,koja se moze odrediti samo u korist dobrotvorne ili klulturne ustanove na podrucju opstine gdje se nalazi.

Clan 90.

Statut stupa na snagu danom donosenja.                                                     KOMUNISTIČKA  PARTIJA
                                                                 Predsjednik
                                                            Imamović Muhamed